plectri

Artikel 1 Inschrijving
1. Inschrijven voor cursussen kan op www.ideacultuur.nl. Inschrijving is daarnaast mogelijk door het inschrijfformulier uit de cursusbrochure, volledig ingevuld en ondertekend, per post op te sturen of in te leveren bij de balie in de bibliotheek.
2. Zodra een machtiging is gegeven, dan wel per pin is betaald aan de balie in de bibliotheek, vindt de inschrijving plaats.
3. Idea behandelt de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
4. Uiterlijk twee weken na de datum van inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving.
5. Bij het inschrijven voor een cursus gaat de inschrijver akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door Idea. De inschrijver heeft kennis genomen van de privacyverklaring van Idea.
6. Met de inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Start cursussen
1. Cursisten krijgen één week voor aanvang van de cursus bericht of de cursus doorgaat.
2. Cursisten krijgen bericht indien de cursus door te weinig deelnemers met een aantal lessen wordt ingekort of door te weinig deelnemers met een andere cursusgroep wordt samengevoegd. Cursisten behouden zich in de deze twee gevallen het recht voor om de inschrijving te annuleren.
3. Een cursus start in de regel alleen bij voldoende inschrijvingen. Indien de cursus niet over voldoende inschrijvingen beschikt, krijgen cursisten hiervan tijdig bericht. Een afgegeven machtiging wordt dan ingetrokken en/of het reeds betaalde cursusbedrag wordt gerestitueerd.
4. Instromen in een lopende taalcursus kan alleen in overleg met de cursusadministratie en uitsluitend bij cursussen waar nog plaats is. Idea berekent het te betalen aangepaste cursusbedrag plus € 5,-administratiekosten.

Artikel 3 Materiaalkosten en overige kosten
1. Kosten voor lesmateriaal zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Voor enkele cursussen dienen cursisten zelf lesmateriaal aan te schaffen. Voor enkele cursussen dienen cursisten kosten voor lesmateriaal contant te voldoen aan de docent.
2. Bij excursies zijn kosten voor vervoer en toegang niet bij de cursusprijs zijn inbegrepen.

Artikel 4 Betaling
1. Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van het gehele cursusbedrag.
2. Betaling kan plaatsvinden door Idea te machtigen om eenmalig het cursusbedrag te innen. Het bedrag wordt in één keer geïnd, na aanvang van de betreffende cursus of activiteit.
3. Bij cursussen met cursusbedragen hoger dan € 150,- is het mogelijk in twee termijnen te betalen. De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin en aan het eind van een cursus. Bij cursussen met cursusbedragen hoger dan € 200,- is het mogelijk in drie termijnen te betalen.  De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin, halverwege en aan het eind van een cursus. Idea berekent € 5,- administratiekosten bij betaling in termijnen.
4. Met het inleveren van het inschrijfformulier bij de balie in de bibliotheek kan er ook voor gekozen worden het cursusbedrag ter plekke per pin te voldoen.

Artikel 5 Uitval van lessen
1. Uitval van lessen door omstandigheden van de cursist zelf (ziekte, vakantie, etc.) geeft geen recht op korting of teruggave van lesgelden. Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit bij voorkeur door te geven aan de cursusadministratie.
2. Bij cursussen tot en met 10 lessen geldt dat de cursist in geval van verhindering van de docent het recht op de vervallen les behoudt. Aan het einde van de serie lessen zal de gemiste les worden ingehaald.
3. Bij cursussen van meer dan 12 lessen geldt dat in geval van verhindering van de docent  ernaar wordt gestreefd uitgevallen lessen in te halen. Het kan voorkomen dat een uitgevallen les niet kan worden ingehaald. Indien er meer dan twee lessen uitvallen, restitueren wij het overeenkomende cursusbedrag.
4. Idea verplicht zich niet om lessen in te halen die uitvallen door calamiteiten zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, een pandemie, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden. Bij calamiteiten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan RegioCultuurCentrum Idea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, epidemieën, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur. RegioCultuurCentrum Idea is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 Opzegging door cursist 
1. Tot twee weken voor aanvang van een cursus/workshop kan een cursist kosteloos opzeggen;
2. In de periode van twee weken voor aanvang van een cursus/workshop tot de start, betaalt een cursist bij opzegging altijd € 25,- administratiekosten; 
3. Bij workshops en lopende korte cursussen, betaalt een cursist bij opzegging altijd het volledige cursusbedrag;
4. Bij lopende lange cursussen (10 weken of meer) betaalt een cursist bij opzegging altijd de gevolgde lessen plus twee maanden lesgeld;
5. Een cursist kan kosteloos opzeggen bij verhuizing naar een andere gemeente, meer dan 30 kilometer verder dan de cursuslocatie;
6. Een telefonische of mondelinge opzegging bij docenten is niet geldig;
7. Een opzegging kan alleen schriftelijk door een mail aan en is pas geldig wanneer deze bevestigd is door de cursusadministratie.

Artikel 7 Annulering workshop/cursus door Idea
1. Idea behoudt zich het recht voor om cursussen of workshops bij onvoldoende deelnemers te annuleren.
2. Ingeschreven cursisten krijgen hiervan tijdig bericht. 
3. Een afgegeven machtiging wordt in dit geval ingetrokken en/of het reeds betaalde cursusbedrag gerestitueerd.

Artikel 8 Foto's
1. Tijdens cursussen en activiteiten kunnen er foto’s en filmopnames gemaakt worden voor promotiedoeleinden via drukwerk, de website en sociale media. 

Artikel 9 Fouten en/of wijzigingen in programma
1. Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd, prijs en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd in de cursusbrochure of op onze website;
2. Opmerkingen, suggesties en klachten kunnen cursisten schriftelijk via kenbaar maken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Idea is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.