plectri

Klik hier voor de privacyverklaring van Idea.

Artikel 1 Algemeen

 1. Onder verhuurder wordt verstaan RegioCultuurCentrum Idea, waar Theater Idea onderdeel van uit maakt, vertegenwoordigd door de heer Martin Brouwer, handelend in zijn hoedanigheid als Teamleider Theater & Facilitaire Zaken.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot verhuur van één of meerdere ruimten aan huurders in Idea, kunstencentrum, theater en bibliotheek, plaatselijk bekend Willaertstraat 49, 3766 CP te Soest.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene huurvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze huurvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Op deze algemene huurvoorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen tussen verhuurder en huurder die naar aanleiding van de huurovereenkomst tussen partijen mochten ontstaan, alsmede geschillen die met betrekking tot deze algemene huurvoorwaarden mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 2 Reserveringen en annuleringen

 1. Een definitieve huurovereenkomst wordt uitsluitend schriftelijk aan de huurder bevestigd, met vermelding van de huurprijs en een opgave van eventuele bijkomende kosten. De onderhavige huurvoorwaarden en overige gemaakte afspraken worden door de verhuurder aan huurder toegezonden.
 2. Verhuurder kan een termijn vaststellen waarop een optie tot huur omgezet dient te worden in een definitieve verhuurovereenkomst.
 3. Verhuurder heeft het recht om zonder opgave van redenen een verhuring te weigeren.
 4. Verhuurder heeft het recht om reeds gesloten huurovereenkomsten te annuleren, indien blijkt dat huurder onjuiste informatie heeft verstrekt aan verhuurder aangaande de organisatie van huurder of de aard van het evenement. Huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
 5. Verhuurder behoudt zich het recht voor om een huurovereenkomst te weigeren indien hij vermoedt dat huurder de te huren ruimte(n) zal gebruiken in strijd met de openbare orde en/of de goede zeden en/of in strijd met enige wettelijke bepaling. Blijkt zulks eerst nadat de huurovereenkomst is aangegaan en/of de ruimte(n) in gebruik is/zijn, dan heeft de verhuurder het recht de ruimte(n) te ontruimen, inclusief de verwijdering van eventueel aldaar tentoongestelde voorwerpen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.
 6. Bij annulering van de huurovereenkomst door huurder zijn de volgende kosten verschuldigd (percentages van de overeengekomen huurprijs en bijkomende kosten):
 • bij calamiteiten: geen
 • in de week voor de activiteit: 100%
 • binnen drie maanden voor de activiteit: 30%
 • tot drie maanden voor de activiteit: 10%

Artikel 3 Algemene regels

 1. De werktijden in het theater zijn van 09.00 tot 24.00 uur (inclusief pauzes).
 2. De overeengekomen huurperiode of werktijden mogen niet worden overschreden, tenzij in overleg met verhuurder hieromtrent een regeling is getroffen.
 3. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan zoals deze zijn omschreven in de huurovereenkomst, met uitzondering van ruimten welke voor ieder toegankelijk zijn.
 4. De bediening van apparatuur geschiedt uitsluitend door medewerkers van verhuurder. Het is huurder niet toegestaan gebruik te maken van eigen apparatuur zonder voorafgaande toestemming van verhuurder.
 5. Huurder dient zich te houden aan alle maatregelen op het gebied van veiligheid, orde en arbeidsomstandigheden die door de verhuurder noodzakelijk worden geacht.
 6. Het is huurder niet toegestaan zelf etens- en drinkwaren te (laten) verkopen en/of te (laten) verstrekken in het gehele pand, tenzij verhuurder hiervoor expliciet toestemming geeft.
 7. Huurder is verplicht de accommodatie in dezelfde staat achter te laten als waarin hij deze heeft aangetroffen en verplicht het gehuurde tijdens de huurperiode als een goed huisvader te beheren.
 8. Voor het plaatsen, aanbrengen en/of ophangen van materialen binnen of buiten het complex of de ruimte(n) moet toestemming gevraagd worden en verkregen van verhuurder. Indien in strijd met deze bepaling wordt gehandeld , is verhuurder gerechtigd aangebrachte voorzieningen op kosten van huurder te laten verwijderen.
 9. Het aansluiten van zelf meegebrachte apparatuur en/of installaties en het opstellen of inhangen van decors en overige voor het evenement noodzakelijke voorzieningen zal niet geschieden dan na overleg met en goedkeuring van verhuurder.
 10. Gebruik van de garderobe is verplicht bij voorstellingen/activiteiten in de theaterzaal.
 11. Het is niet toegestaan jassen, aardewerk en glaswerk in de theaterzaal mee te nemen. Huurder is gehouden hierop toe te zien.
 12. Alleen na toestemming van verhuurder is het toegestaan versieringen e.d. aan te brengen op deuren, wanden, vloeren en plafonds. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat dergelijke versieringen aan alle wettelijke eisen ten aanzien van de (brand)veiligheid voldoen.
 13. Huurder is verplicht na afloop van de activiteit de door hem meegebrachte zaken uit het gebouw te (laten) verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
 14. Alleen na toestemming van de verhuurder is het toegestaan foto's, geluids-, film- en/of video-opnames te maken.
 15. Huurder is verplicht zelf zorg te dragen voor correcte afdrachten van auteursrechten.
 16. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken ter zake van opvoeringsrechten.
 17. Toneelstukken en musicals vallen niet onder BUMA-STEMRA, tenzij schriftelijk anders met de auteursrechthebbende(n) overeengekomen is.
 18. Alle vorderingen op huurder in verband met gages, loonbelasting, sociale premies, pensioenpremies, omzetbelasting en andere rechten van derden, voortvloeiend uit activiteiten van huurder in het gehuurde, zijn voor rekening van huurder.
 19. In geval van wangedrag, zulks ter beoordeling van verhuurder, aan de zijde van huurder of van personen die zich op uitnodiging van huurder of anderszins wegens enige relatie met de huurder in of in de nabijheid van verhuurder aan huurder verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden, is verhuurder te allen tijde bevoegd de toegang tot, c.q. het verdere verblijf in het gehuurde aan deze personen te ontzeggen en hen zonodig daaruit te (doen) verwijderen.
 20. Huurder dient ervoor te zorgen dat in en rond de gehuurde ruimten voor, tijdens en na het evenement voldoende toezicht wordt uitgeoefend; dit ter beoordeling van verhuurder.
 21. Alle aanwijzingen hieromtrent die door de politie, de brandweer en de verhuurder worden gegeven dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd. Voor wat betreft de brandveiligheid zijn van toepassing de ter zake geldende wetten en regelingen. Voor het gehele gebouw geldt een rookverbod. Het niet in acht nemen van bedoelde voorschriften of het niet opvolgen van bedoelde aanwijzingen, kan het opschorten of afgelasten van het evenement ten gevolge hebben. In dat geval is verhuurder niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
 22. Huurder is gehouden om tijdens de duur van de huurovereenkomst toe te zien op naleving van het wettelijke rookverbod. Verhuurder is niet aansprakelijk voor mogelijke kosten welke zouden kunnen voortvloeien uit overtreding van het wettelijke rookverbod. Kosten van boetes of andere kosten welke als gevolg van overtreding van dit verbod ontstaan komen voor rekening van huurder.
 23. Huurder is gehouden de accommodatie gedurende de huurperiode uitsluitend te gebruiken voor het in de huurovereenkomst aangeduide doel. Beschikbaarstelling door de huurder aan derden van het geheel of van een gedeelte, al of niet tegen betaling, kan uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de verhuurder. Voor de verkoop van artikelen en het houden van verlotingen, tombola's en dergelijke is tevens expliciete toestemming van verhuurder vereist.
 24. Om een goed verloop van de activiteit(en) te kunnen garanderen is huurder gehouden minimaal 1 (één) maand voordat de huur ingaat, contact op te nemen met verhuurder ten aanzien van alle noodzakelijke door verhuurder te leveren goederen en diensten. Mocht zulks niet zijn gebeurd, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen daarvan voor de activiteit(en). Zonder voorafgaand overleg wordt aangenomen dat goederen, decors, kostuums etc. worden ingebracht op het moment dat de huur van de ruimte ingaat.
 25. Huurder is verplicht het huurobject zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of enig ander overheidsvoorschrift, dan wel zodanig te gebruiken dat gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning zal of kan worden ingetrokken.
 26. Huurder is verplicht het huurobject zodanig te gebruiken, dat door of vanwege hem en (het gebruik van) het huurobject geen hinder of last in welke vorm dan ook aan verhuurder, de directe en verdere omgeving van het huurobject wordt veroorzaakt.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen aan gebouw en inventaris die door hemzelf, dan wel door de in zijn dienst zijnde en/of onder zijn leiding staande personen, dan wel door bezoekers die door de huurder georganiseerde evenement bijwonen, opzettelijk of als gevolg van nalatigheid worden toegebracht. Huurder erkent bij voorbaat de verplichting de hierdoor ontstane kosten aan verhuurder te vergoeden.
 2. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade, diefstal en het verloren gaan van eigendommen daaronder begrepen, ten aanzien van personen, dieren en goederen, welke tijdens de duur van de huurovereenkomst wordt geleden. Huurder neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn rekening en vrijwaart verhuurder volledig van welke aansprakelijkheid dan ook.

Artikel 5 Betalingen

 1. De huurovereenkomst bevat een begroting van de te verwachten kosten. Deze begroting dient als richtlijn. Goederen en diensten die niet in de huurovereenkomst vermeld zijn, maar wel in opdracht van huurder worden gebruikt of uitgevoerd, worden alsnog in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
 2. Huurder verklaart zich akkoord met verrekening van alle verschuldigde huursommen, vergoedingen en bedragen met eventueel geïnde entreegelden in het geval er sprake is van beschadigingen en/of andere kosten die redelijkerwijze ten laste van huurder dienen te komen.
 3. Facturen met betrekking tot zaalhuur en bijkomende kosten dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6 Annulering door verhuurder

 1. Indien ten gevolg van overmacht of andere onvoorziene oorzaken, bijvoorbeeld in geval van brand of weigering van installaties, een vastgesteld evenement geen doorgang kan vinden of moet worden afgebroken, kan huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 2. In geval van wangedrag zoals bedoeld in artikel 30 van deze algemene huurvoorwaarden is verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, van welke ontbinding hij huurder schriftelijk in kennis stelt. Deze ontbinding geeft huurder geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen, en huurder blijft het eventueel nog onbetaalde gedeelte van de overeengekomen huursom onverkort aan verhuurder verschuldigd.
 3. Annulering of ontbinding van de huurovereenkomst op grond van één of meer van de in artikel 43 en 44 genoemde gronden geeft huurder nimmer recht op vergoeding van schade.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Van alle bovengenoemde voorwaarden kan worden afgeweken, doch slechts uitsluiten indien dit uitdrukkelijk in de huurovereenkomst is vastgelegd.
 2. Door ondertekening van de huurovereenkomst erkent de huurder akkoord te gaan en bekend te zijn met deze algemene huurvoorwaarden.
 3. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2011.