plectri

Het verhaal van de bibliotheek in de huidige tijd is er vooralHet verhaal van de bibliotheek in de huidige tijd is er vooraleen van veranderingen en transitie. Leek het er tien jaargeleden nog op dat de bibliotheek zijn langste tijd hadgehad, inmiddels is iedereen ervan doordrongen dat hetanders moet. Er liggen maatschappelijke vraagstukkendie om een antwoord vragen. De bibliotheek zet daar op in.Dat verhaal mag gehoord worden.

Jaarverslag Idea 2018

PARTICIPATIE
Op dit moment ligt de nadruk op laaggeletterdheid, opburgers met achterstanden op diverse vlakken, mensen diezich willen ontwikkelen of die juist op dat vlak een tegenvallerhebben en op zoek zijn naar kennis en vaardigheden.Daar vallen ook de primaire vaardigheden lezen en schrijvenonder, want het is niet zo dat iedereen kan lezen en schrijven.Er zijn in Nederland zo’n anderhalf miljoen laaggeletterden.Wanneer je dat niet herstelt, kunnen mensen ook nietparticiperen en komen ze op achterstand te staan. Zo las iklaatst over iemand die blindelings zijn handtekening ondereen arbeidscontract had gezet en met eenboeteclausule werd geconfronteerd toenhij dat wilde opzeggen. Je kunt wel zeggendat mensen zelfredzaam moeten zijn, zemoeten ook de kans hebben en de vaardighedenom dat in de praktijk te kunnenbrengen.

ONTMOETING
Wil je eenzaamheid bestrijden ofparticipatie bevorderen, dan moet je daarde omgeving voor creëren. Een bibliotheekof een kunstencentrum is een plek van ontmoetingwaar mensen zonder verplichting,voorwaarden of drempel binnen mogenkomen om zich te ontwikkelen.Ik zie hier wekelijks een groep cursistenrondlopen. Mensen die hun arbeidzameleven achter de rug hebben en hun verhalenen hobby’s willen delen. Dat zijn groepen diezichzelf organiseren. Wat is er mooier dan datje dat als overheid faciliteert en als bibliotheekook realiseert? Natuurlijk komen mensen nognaar de bibliotheek om een boek te wisselen,maar ook dat is een moment van socialeontmoeting.

CREATIVITEIT
Het afgelopen decenniumwas het populair om op de bibliotheek en de culturele sectorte bezuinigen. De realiteit is echter dat creativiteitsontwikkelingeen fundamentele voorwaarde is om met tegenslagenom te gaan en je te ontwikkelen. Dat doe je door mensenuit te dagen, samen te brengen, creatief bezig te laten zijnen vaardigheden te leren. Of het nu gaat om wat we in het4primair onderwijs doen, in het kunstencentrum of in onstheater, het draait allemaal om creativiteitsontwikkeling.Bij Idea zijn we ervan overtuigd dat wanneer je creatieverwordt, je anders leert kijken. We zitten in een snel veranderendemaatschappij. Mensen moeten daarop lereninspelen en daarmee leren omgaan. Daarnaast moetenwe het op een andere manier invullen, door bijvoorbeeldte werken aan mediawijsheid en digitale vaardigheden.

VAN JONG TOT OUD
Kinderen in het basisonderwijs eerder vaardighedenbijbrengen is heel belangrijk, want er is een enormverschil in niveau. Daar zijn we preventief mee bezig met bijvoorbeeld de VoorleesExpress, Bibliotheek op School en Cultuureducatie met Kwaliteit. Ik zie het als een van onzebelangrijkste opgaven om nu al te beginnen jongemensen goed voor te bereiden.Aan de andere kant zijn we ook curatief bezig, voormensen die al achterstand hebben opgelopen. Hen willenwe helpen een niveau te bereiken waarop ze zelfstandigkunnen lezen en schrijven, hun verhalen delen en hundemocratische vaardigheden uitoefenen. Dan denk ik aande grootouder die zich bij ons aanmeldt omdat hij zijn kleinkinderen wil kunnen voorlezen. Wanneer je op dieleeftijd moet constateren dat je dat niet kunt, heb jemisschien wel vijftig jaar lang iets gemist.De groep daartussenin is lastiger, al zie je wel dat zodraouders kinderen krijgen ineens dat lezen weer om dehoek komt kijken.

VERBINDENDE FACTOR
Idea verbindt. Het siert de medewerkers dat ze zich daarzo bescheiden in opstellen, maar het is wel de waarheid.Ze brengen verbindingen tot stand en stellen zichzelfsteeds de vraag: zijn we met de goede dingen bezig? Wevoegen waarde toe voor (groepen) burgers en organisatiesin de lokale samenleving, de plek waar we verankerd zijn.Ik ben trots op het grote aantal vrijwilligers dat voor onsactief is. Tegelijkertijd is het de vraag of - met destijgende pensioenleeftijd - er straks nog voldoende vrijwilligersover zijn om al onze activiteiten te ondersteunen.Terwijl zij voor de mensen die bij ons in dienst zijn heelbelangrijk zijn, omdat ze daarmee hun projecten kunnenrealiseren die wij op allerlei manieren proberen te initiëren.Dat zou niet lukken als je professionals moet inhuren!

VISIE VOOR 2019
Ieder mens die basisvaardigheden als lezen en schrijvenwil leren moet die kans krijgen en niet iedereen krijgt die.Als we een kennissamenleving willen zijn, moeten we tochdaarmee beginnen? Investeer daar als overheid in! Daarligt ook de opdracht van Idea: ervoor zorgen dat mensenparticiperen, betrokken raken, kennis en vaardighedenopdoen of creatiever worden. Wanneer je je kunt ontwikkelen,door gesprekken te voeren, elkaar te ontmoetenen creativiteit te ervaren en nieuwe beelden op te doen,kun je leren denken: ‘Hé, ik kan ook op een andere manierkijken naar de vraagstukken van de wereld.’Ik ben er trots op dat we met verschillende lokale partners- in het onderwijs, bij sociaal-maatschappelijke instellingenen ouderenorganisaties - samenwerken. Wij zijner voor de burgers. Laten we de interactie en ontmoetingvooral op gang houden.

Bonne Westdorp

Directeur/Bestuurder Idea

Jaarverslag Idea 2018

 

Snel naar

deBibliotheek h50
Bibliotheek2017
KunstenCentrum h50
Kunstencentrum2017
Theater h50
Theater2017
KunstUitleen h50
Kunstuitleen2017
CultuurPunt h50
Cultuurpunt2017
VolksUniversiteit
Volksuniversiteit2016