plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-iconlinkedin-iconyoutube-icon

Artikel 1 Inschrijving
1. Inschrijven voor cursussen kan op www.ideacultuur.nl. Inschrijving is daarnaast mogelijk door het inschrijfformulier uit de cursusbrochure, volledig ingevuld en ondertekend, per post op te sturen of in te leveren bij de balie in de bibliotheek.
2. Zodra een machtiging is gegeven, dan wel per pin is betaald aan de balie in de bibliotheek, vindt de inschrijving plaats.
3. Idea behandelt de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
4. Uiterlijk twee weken na de datum van inschrijving ontvangt de cursist een bevestigingsbrief.
5. Bij het inschrijven voor een cursus gaat de inschrijver akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door Idea. De inschrijver heeft kennis genomen van de privacyverklaring van Idea.
6. Met de inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Start cursussen
1. Cursisten krijgen binnen twee weken een bevestiging van inschrijving. Na deze bevestigingsbrief ontvangt de cursist géén aanvullende brief meer.
2. Cursisten krijgen bericht indien de cursus door te weinig deelnemers met een aantal lessen wordt ingekort of door te weinig deelnemers met een andere cursusgroep wordt samengevoegd. Cursisten behouden zich in de laatste twee gevallen het recht voor om de inschrijving te annuleren.
3. Een cursus start in de regel alleen bij voldoende inschrijvingen. Indien de cursus niet over voldoende inschrijvingen beschikt, krijgen cursisten hiervan tijdig bericht. Een afgegeven machtiging wordt dan ingetrokken en/of het reeds betaalde cursusbedrag wordt gerestitueerd.
4. Instromen in een lopende cursus kan in overleg met de cursusadministratie en uitsluitend bij cursussen waar nog plaats is. Idea berekent het te betalen aangepaste cursusbedrag plus € 10,- administratiekosten.

Artikel 3 Proefles volgen
1. Het volgen van een proefles is alleen mogelijk bij ‘lange’ cursussen vanaf 11 lessen. Bij korte cursussen kan er geen proefles worden gevolgd. Uitzonderingen hierin zijn mogelijk en onder voorbehoud.
2. Als je een proefles wilt volgen, dien je je in te schrijven via het inschrijfformulier voor de betreffende cursus.
3. Zet in het opmerkingenveld dat je een proefles wilt volgen.
4. Het volgen van de proefles is gratis.
5. Opzeggen kan als volgt:
Je mag 1 gratis proefles volgen per cursus. Je dient ons binnen 10 dagen na de startdatum van de cursus schriftelijk te laten weten dat je niet wenst deel te nemen aan de cursus. Dit bericht moet worden gestuurd per e-mail aan
6. Je wordt dan kosteloos uitgeschreven.
7. Indien je jezelf of je kind niet binnen de in 3.5. gestelde termijn schriftelijk opzegt, houden wij de reguliere opzegtermijn van 2 maanden aan.

Artikel 4 Materiaalkosten en overige kosten
1. In de eerste les stelt Idea materialen beschikbaar. Kosten verbonden aan het gebruik van materialen tijdens cursussen voor volwassenen komen voor rekening van de cursist, tenzij anders vermeld.
2. Voor alle kindercursussen zijn materiaalkosten inbegrepen.
3. Bij de cursussen podiumkunst is veelal ook een presentatie onderdeel van de cursus. Voor cursuspresentaties en optredens in de theaterzaal vraagt Idea een kleine bijdrage in de vorm van een toegangskaartje. In verband met de capaciteit van de theaterzaal is het mogelijk dat er per cursist een beperkt aantal kaarten beschikbaar is.
4. Bij enkele cursussen staat een excursie of een bezoek aan een expositie op het programma. Cursisten gaan hier op eigen gelegenheid heen. Kosten voor vervoer en toegang tot de expositie zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Artikel 5 Betaling
1. Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van het gehele cursusbedrag.
2. Betaling kan plaatsvinden door Idea te machtigen om eenmalig het cursusbedrag te innen. Het bedrag wordt in één keer geïnd, na aanvang van de betreffende cursus of activiteit.
3. Bij cursussen met cursusbedragen hoger dan € 150,- is het mogelijk in twee termijnen te betalen. De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin en aan het eind van een cursus. Bij cursussen met cursusbedragen hoger dan € 200,- is het mogelijk in drie termijnen te betalen. De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin, halverwege en aan het eind van een cursus. En bij cursussen met cursusbedragen boven € 250,- is het mogelijk in vier termijnen te betalen. De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin en het eind van de cursus, en twee keer er tussen. Idea berekent € 5,- administratiekosten bij het betalen in termijnen.
4. Met het inleveren van het inschrijfformulier bij de balie in de bibliotheek kan er ook gekozen worden het cursusbedrag ter plekke per pin te voldoen.

Artikel 6 Kortingsregelingen
1. CJP-houders krijgen op vertoon van hun pas een korting van 10% op het cursusgeld.
2. Bijstandsgerechtigden krijgen op vertoon van schriftelijk bewijsmateriaal een korting van 10%.
3. Per cursus kun je slechts éénmalig korting krijgen.
4. Sommige ouders kunnen eenvoudigweg geen cursussen betalen. Door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen van 6-18 jaar door tussenkomst van een intermediair gratis of bijna gratis een cursus volgen. De ouder kan niet zelf zijn/haar kind opgeven, maar een intermediair zoals een leerkracht, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker kan dat wel. Meer informatie vind je op www.jeugdcultuurfonds.nl.
5. De gemeente Soest kent ook een regeling minimafonds voor mensen die van een inkomen van maximaal 115% van de bijstandsnorm moeten rond komen. Dit fonds heeft tot doel aan deze mensen een bijdrage te verstrekken in de kosten door deelname aan maatschappelijke activiteiten, zoals bibliotheek, theater, cursussen, sport, etc. Via www.wibbs.nl kan een aanvraagformulier worden opgevraagd.

Artikel 7 Uitval van lessen
1. Uitval van lessen door omstandigheden van de cursist zelf (ziekte, vakantie, etc.) geeft geen recht op korting of teruggave van lesgelden. Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit bij voorkeur door te geven aan de cursusadministratie.
2. Bij cursussen tot en met 12 lessen geldt dat de cursist in geval van verhindering van de docent het recht op de vervallen les behoudt. Aan het einde van de serie lessen zal de gemiste les worden ingehaald.
3. Bij cursussen van meer dan 12 lessen geldt dat in geval van verhindering van de docent  ernaar wordt gestreefd uitgevallen lessen in te halen. Het kan voorkomen dat een uitgevallen les niet kan worden ingehaald. Indien er meer dan twee lessen uitvallen, restitueren wij het overeenkomende cursusbedrag.
4. Idea verplicht zich niet om lessen in te halen die uitvallen door calamiteiten zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, een pandemie, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden. Bij calamiteiten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan RegioCultuurCentrum Idea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, epidemieën, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur. RegioCultuurCentrum Idea is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 8 Opzegging door cursist 
1. Tot twee weken voor aanvang van een cursus/workshop kan een cursist kosteloos opzeggen;
2. In de periode van twee weken voor aanvang van een cursus/workshop tot de start, betaalt een cursist bij opzegging altijd € 25,- administratiekosten; 
3. Bij workshops en lopende korte cursussen, betaalt een cursist bij opzegging altijd het volledige cursusbedrag;
4. Bij lopende lange cursussen (10 weken of meer) betaalt een cursist bij opzegging altijd de gevolgde lessen plus twee maanden lesgeld;
5. Een cursist kan kosteloos opzeggen bij verhuizing naar een andere gemeente, meer dan 30 kilometer verder dan de cursuslocatie;
6. Een telefonische of mondelinge opzegging bij docenten is niet geldig;
7. Een opzegging kan alleen schriftelijk door een mail aan en is pas geldig wanneer deze bevestigd is door de cursusadministratie.

Artikel 9 Annulering workshop/cursus door Idea
1. Idea behoudt zich het recht voor om cursussen of workshops bij onvoldoende deelnemers te annuleren.
2. Ingeschreven cursisten krijgen hiervan tijdig bericht. 
3. Een afgegeven machtiging wordt in dit geval ingetrokken en/of het reeds betaalde cursusbedrag gerestitueerd.

Artikel 10 Foto's
1. Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto's gemaakt worden door een fotograaf van Idea. Deze foto's worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, foto's website e.d. 

Artikel 11 Fouten en/of wijzigingen in programma
1. Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd, prijs en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd in de cursusbrochure of op onze website.
2. Opmerkingen, suggesties en klachten kunnen cursisten schriftelijk via kenbaar maken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Idea is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van eigendommen van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

 

Inschrijven

Inschrijven voor een workshop of cursus bij KunstenCentrum Idea kan gemakkelijk online. 
Online inschrijven