plectri

facebook-icon

Artikel 1 Inschrijving
1. Inschrijven voor cursussen kan op www.ideacultuur.nl. Inschrijving is daarnaast mogelijk door het inschrijfformulier uit de cursusbrochure, volledig ingevuld en ondertekend, per post op te sturen of in te leveren bij de balie in de bibliotheek.
2. Zodra een machtiging is gegeven, dan wel per pin is betaald aan de balie in de bibliotheek, vindt de inschrijving plaats.
3. Idea behandelt de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
4. Uiterlijk twee weken na de datum van inschrijving ontvangt de cursist een bevestigingsbrief.
5. Bij het inschrijven voor een cursus gaat de inschrijver akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door Idea. De inschrijver heeft kennis genomen van de privacyverklaring van Idea.
6. Met de inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Start cursussen
1. Cursisten krijgen binnen twee weken een bevestiging van inschrijving. Na deze bevestigingsbrief ontvangt de cursist géén aanvullende brief meer.
2. Cursisten krijgen bericht indien de cursus door te weinig deelnemers met een aantal lessen wordt ingekort of door te weinig deelnemers met een andere cursusgroep wordt samengevoegd. Cursisten behouden zich in de laatste twee gevallen het recht voor om de inschrijving te annuleren.
3. Een cursus start in de regel alleen bij voldoende inschrijvingen. Indien de cursus niet over voldoende inschrijvingen beschikt, krijgen cursisten hiervan tijdig bericht. Een afgegeven machtiging wordt dan ingetrokken en/of het reeds betaalde cursusbedrag wordt gerestitueerd.
4. Instromen in een lopende cursus kan in overleg met de cursusadministratie en uitsluitend bij cursussen waar nog plaats is. Idea berekent het te betalen aangepaste cursusbedrag plus € 5,- administratiekosten (met uitzondering van de cursus Kleuterdans). Bij cursussen van 25 tot 30 weken is instromen mogelijk tot de kerstvakantie; bij cursussen van 34 weken kan er tot de voorjaarsvakantie worden ingestroomd.

Artikel 3 Proefles volgen
1. Als een kind of jongere nog niet zeker weet of het voor de juiste cursus kiest, dan kan er de eerste les een proefles bijgewoond worden, mits de cursus nog niet vol is. Het volgen van een proefles is mogelijk in cursussen vanaf 13 lessen voor kinderen en jongeren.
2. Het volgen van een proefles is gratis. Wanneer echter na deze proefles besloten wordt het kind in te schrijven voor de betreffende cursus geldt de proefles als startdatum van inschrijving en betaling.
3. Via www.ideacultuur.nl/proefles kan worden ingeschreven voor een proefles voor kinderen en jongeren.

Artikel 4 Materiaalkosten en overige kosten
1. In de eerste les stelt Idea materialen beschikbaar. Kosten verbonden aan het gebruik van materialen tijdens cursussen voor volwassenen komen voor rekening van de cursist, tenzij anders vermeld.
2. Voor alle kindercursussen zijn materiaalkosten inbegrepen.
3. Bij de cursussen podiumkunst is veelal ook een presentatie onderdeel van de cursus. Voor cursuspresentaties en optredens in de theaterzaal vraagt Idea een kleine bijdrage in de vorm van een toegangskaartje. In verband met de capaciteit van de theaterzaal is het mogelijk dat er per cursist een beperkt aantal kaarten beschikbaar is.
4. Bij enkele cursussen staat een excursie of een bezoek aan een expositie op het programma. Cursisten gaan hier op eigen gelegenheid heen. Kosten voor vervoer en toegang tot de expositie zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Artikel 5 Betaling
1. Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van het gehele cursusbedrag.
2. Betaling kan plaatsvinden door Idea te machtigen om eenmalig het cursusbedrag te innen. Het bedrag wordt in één keer geïnd, na aanvang van de betreffende cursus of activiteit.
3. Bij cursussen met cursusbedragen hoger dan € 150,- is het mogelijk in twee termijnen te betalen. De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin en aan het eind van een cursus. Bij cursussen met cursusbedragen hoger dan € 200,- is het mogelijk in drie termijnen te betalen. De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin, halverwege en aan het eind van een cursus. En bij cursussen met cursusbedragen boven € 250,- is het mogelijk in vier termijnen te betalen. De incasso's vinden in dit geval plaats aan het begin en het eind van de cursus, en twee keer er tussen. Idea berekent € 5,- administratiekosten bij het betalen in termijnen.
4. Met het inleveren van het inschrijfformulier bij de balie in de bibliotheek kan er ook gekozen worden het cursusbedrag ter plekke per pin te voldoen.

 

Artikel 6 Kortingsregelingen
1. CJP-houders krijgen op vertoon van hun pas een korting van 10% op het cursusgeld.
2. Bijstandsgerechtigden krijgen op vertoon van schriftelijk bewijsmateriaal een korting van 10%.
3. Per cursus kun je slechts éénmalig korting krijgen.
4. Sommige ouders kunnen eenvoudigweg geen cursussen betalen. Door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen van 6-18 jaar door tussenkomst van een intermediair gratis of bijna gratis een cursus volgen. De ouder kan niet zelf zijn/haar kind opgeven, maar een intermediair zoals een leerkracht, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker kan dat wel. Meer informatie vind je op www.jeugdcultuurfonds.nl.
5. De gemeente Soest kent ook een regeling minimafonds voor mensen die van een inkomen van maximaal 115% van de bijstandsnorm moeten rond komen. Dit fonds heeft tot doel aan deze mensen een bijdrage te verstrekken in de kosten door deelname aan maatschappelijke activiteiten, zoals bibliotheek, theater, cursussen, sport, etc. Via www.wibbs.nl kan een aanvraagformulier worden opgevraagd.

Artikel 7 Uitval van lessen
1. Uitval van lessen door omstandigheden van de cursist zelf (ziekte, vakantie, etc.) geeft geen recht op korting of teruggave van lesgelden. Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit bij voorkeur door te geven aan de cursusadministratie.
2. Bij cursussen tot en met 12 lessen geldt dat de cursist in geval van verhindering van de docent het recht op de vervallen les behoudt. Aan het einde van de serie lessen zal de gemiste les worden ingehaald.
3. Bij cursussen van meer dan 12 lessen wordt er naar gestreefd uitgevallen lessen zoveel mogelijk in te halen. Indien er meer dan twee lessen uitvallen, restitueren wij het overeenkomende cursusbedrag.

Artikel 8 Annulering en restitutie
1. Tot twee weken voor aanvang van de lessen kan een cursist kosteloos annuleren.
2. Wanneer annulering door de cursist binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt, geldt in alle gevallen een opzegtermijn van twee maanden.
3. Bij annulering van workshops en korte cursussen (t/m zes lessen) binnen 14 dagen voor aanvang, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
4. Annuleren door verhuizing, operatie of andere bijzondere gevallen kan tijdens een lopende cursus alleen door middel van een schriftelijke toelichting en onder volledige vermelding van je adresgegevens, cursusnaam en cursusnummer. Idea hanteert ook dan in alle gevallen een opzegtermijn twee maanden.
5. Bij onvoldoende belangstelling wordt een cursus geannuleerd. Ingeschreven cursisten krijgen hiervan tijdig bericht. Een afgegeven machtiging wordt dan ingetrokken en/of het reeds betaalde cursusbedrag wordt gerestitueerd.

Artikel 9 Foto's
1. Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto's gemaakt worden door een fotograaf van Idea. Deze foto's worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, foto's website e.d. Indien de cursist hiertegen bezwaar heeft, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de cursusadministratie.

Artikel 10 Fouten en/of wijzigingen in programma
1. Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd, prijs en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd in de cursusbrochure of op onze website.
2. Opmerkingen, suggesties en klachten kunnen cursisten schriftelijk via kenbaar maken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Idea is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstel en/of vermissing van eigendommen van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

 

Inschrijven

Inschrijven voor een workshop of cursus bij KunstenCentrum Idea kan gemakkelijk online. 
Inschrijven

Uitgelicht

Danscocktail600x300
Danscocktail
plezier en dansen in elke stijl
 
ModeStyling 600x300
Mode & Styling
welk kledingtype ben jij?
 
BoetserenInWas600x300
Boetseren in was
dunne ranke figuren