plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-iconlinkedin-iconyoutube-icon

PERSBERICHT - 25 juni 2021

Regiocultuurcentrum Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2022 te gaan fuseren. De afgelopen maanden hebben beide organisaties onder leiding van een externe adviseur inventariserende gesprekken gevoerd over de taken en uitdagingen die zij in de toekomst voor de beide cultuurcentra zien en hoe deze door samenwerking elkaar kunnen versterken. Deze verkenning sluit aan bij de collectieve wens van de vier betrokken gemeenten (Zeist, Bunnik, Soest en De Bilt) dat de bibliotheek de transitie moet maken van uitleenpunt naar een maatschappelijk cultuurcentrum. Een fusie bleek daarbij de meest voor de hand liggende keuze. Hiermee ontstaat een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in de regio met een sterke positie op taal-, kunst en cultuureducatie, mediawijsheid, cultuurparticipatie en cultuurbeleving.

 

Complementair

De organisaties Idea en KunstenHuis kennen elkaar goed, zij delen in De Bilt en Zeist dezelfde huisvesting en werken op tal van terreinen en projecten al intensief samen. Beide organisaties werken veelal voor dezelfde doelgroepen, zoals scholen, jeugd, volwassenen en kwetsbare groepen. Idea bestaat uit zes bibliotheken in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. In Soest maakt ook het kunstencentrum, de volksuniversiteit, het cultuurpunt, de kunstuitleen en een theater onderdeel uit van Idea. Deze laatste cultuurfuncties worden juist in De Bilt en Zeist door het KunstenHuis verzorgd. Een sterk kunstencentrum met een theater in De Bilt en met twee theaters voor amateurkunst in Zeist. Daarnaast maakt regionaal poppodium De Peppel in Zeist onderdeel uit van het KunstenHuis. Verder worden de platformen “Cultuur in De Bilt en Cultuur in Zeist” door hen gefaciliteerd.

Synergie

Tijdens de verkenning bleek al snel dat er veel voordelen te behalen zijn door schaalvergroting en aanbodverbreding. Middelen, kennis en medewerkers worden efficiënter besteed, waardoor ruimte ontstaat voor groei en innovatie. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van gezamenlijke educatieprojecten, met als doel kunst en taal te verankeren in het onderwijs. Zowel Idea als KunstenHuis ontplooien diverse activiteiten in het sociaal domein, vaak met dezelfde partners. Clustering hiervan leidt tot een grotere toegankelijkheid en een sterker aanbod voor kwetsbare groepen. Zo ontstaan crossovers tussen educatieve en cultureel-maatschappelijke disciplines. Deze visie van een versnelde transitie van uitleenpunt naar maatschappelijke en culturele onderneming sluit geheel aan bij de gevoerde gesprekken met de vier gemeenten over de toekomst van de bibliotheek.

Traject

Tijdens de gesprekken tussen de directies en toezichthouders bleken veel overeenkomsten en overlappingen te bestaan, naast de gebieden waarop Idea en KunstenHuis nu al veel samenwerken. In werkgroepen met medewerkers uit beide organisaties werden de mogelijkheden voor samenwerking nader verkend. Ook zij zijn positief over de vele mogelijkheden en kansen die het bundelen van de krachten met zich meebrengt. Het verkenningstraject vond plaats in goed overleg met de ambtenaren en wethouders van de vier betrokken gemeenten. Op 16 juni hebben de toezichthouders groen licht gegeven om het fusietraject in gang te zetten. Begin 2022 zal worden gestart met de integratie van beide instellingen, een traject dat medio 2023 moet worden afgerond.

Landelijke trend

Met de fusie volgen de twee organisaties een landelijke trend. Er zijn inmiddels al veel voorbeelden van bundeling van cultuuraanbod in één sterk cultuurcentrum, met name kunstencentra samen met bibliotheken, theaters en poppodia. De bibliotheek fungeert meer en meer als laagdrempelige ontmoetingsplek, als centrum voor het verkrijgen en uitwisselen van kennis en informatie, voor de ondersteuning van nieuwe en bestaande bewoners op gebied van taal- en digi-vaardigheid en mediawijsheid. De kunstencentra, met de expertise in de kunstdisciplines muziek, dans, theater en beeldende kunst brengen beleving en stimuleren de creatieve ontwikkeling. De cultuurcentra nieuwe stijl zijn de ‘huiskamer’ van de stad of van de gemeenten, een bruisende en toegankelijke plek voor een leven lang leren met taal, media, kennis en kunst en cultuur.

Professionele uitstraling

Idea is een grote organisatie met een professionele uitstraling. Idea heeft meer dan 29.000 bibliotheekleden; 16.000 deelnemers aan cultuureducatie-projecten; 15.000 theaterbezoekers en ruim 1.500 cursisten die wekelijks een cursus in de bibliotheken, het kunstencentrum en bij de volksuniversiteit volgen. In totaal bezoeken 550.000 burgers de vestigingen voor al deze activiteiten. De onderzoekers die Idea controleren, hebben een positief beeld gekregen van de kwaliteit van de organisatie. Ze waarderen de goede documentatie ter voorbereiding, de goed gedocumenteerde essentiële processen en de publieke uitingen die er aantrekkelijk en goed verzorgd uit zien, zoals de brochures en de website. Dat draagt bij aan de professionele uitstraling van Idea.

Trots en vol vertrouwen

Idea is trots op het positieve certificeringsrapport dat ze met haar medewerkers voor de inwoners van de vier gemeenten heeft bereikt. De medewerkers van Idea zijn blij dat ze op de ingeslagen weg nog meer inwoners kunnen ondersteunen om zich te blijven ontwikkelen en een volwaardige plek binnen de maatschappij te houden of te realiseren.

Frans Funnekotter - Directeur / Bestuurder RegioCultuurCentrum Idea Rob Schouw - Directeur / Bestuurder KunstenHuis De Bilt – Zeist

 

Lessen januari

In verband met de coronamaatregelen is het Kunstencentrum in ieder geval tot en met 14 januari gesloten. Lessen die in de de week van 10 januari plaatsvinden, gaan online door of worden op een later moment ingehaald. Daarover krijg je bericht van de cursusadministratie.

Inschrijven

Inschrijven voor een workshop of cursus bij KunstenCentrum Idea kan gemakkelijk online. 
Online inschrijven

Vakanties en feestdagen

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.

Kerst 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022
Voorjaar 26 feb t/m 6 mrt 2022
Pasen 18 apr 2022
Koningsdag 27 apr 2022
Mei 30 apr t/m 15 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomer 9 jul t/m 21 aug 2022