plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

De gemeente Soest heeft een aantal financieringsmogelijkheden voor cultuur/culturele projecten. Ze hebben ook een vrijwilligersverzekering en bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van reclameborden buiten.

Steunpakket lokale cultuursector             
Het steunpakket heeft voor 22 een verruiming ondergaan. Ook is er een nieuwe maatregel bijgekomen: impulsregeling Jeugd.

Budget maatschappelijk cultureel belang
Aan organisaties die activiteiten ontwikkelen ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang en aan samenwerkingsprojecten van twee of meer culturele instellingen, kan een subsidie worden verleend voor activiteiten.

Budget grotere en meerjaren culturele projecten
Aan rechtspersonen die een groot of meerjaren cultureel project organiseren in Soest/Soesterberg gericht op een groot deel van de Soesterbevolking kan een projectsubsidie worden verleend voor maximaal 3 jaar.

Inwonerinitiatieven
Heb je een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg? Wil je bij dit project zelf of samen met anderen een actieve bijdrage leveren? Dan kan het subsidie budget burgerinitiatieven van pas komen. 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Aan Soester organisaties kan een subsidie worden verleend voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers. Per organisatie is de subsidie 50 euro per vrijwilliger met een maximum van 1.500 euro per aanvraag. Jaarlijks kan maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend. 

Het Innovatiefonds Soest
De gemeente Soest staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven van verenigingen, stichtingen en ondernemers om kwetsbare mensen in Soest te helpen. Ook deze mensen mogen meedoen met de samenleving, hun talenten ontwikkelen en gebruiken en zo lang mogelijk thuis wonen. Het idee hoeft niet helemaal 'uniek' te zijn. Het kan ook een project zijn dat buiten Soest al goed werkt. Bijvoorbeeld met je voetbalvereniging een team oprichten voor mensen met autisme. Of heb je als bedrijf een bijzonder plan om eenzame mensen weer in contact te brengen met buurtgenoten? Je kan maximaal € 25.000 per keer ontvangen.

Jeugdfonds sport en cultuur
Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

100-stoelenregeling
Aan instellingen die een optreden van culturele aard organiseren gericht op de Soester bevolking kan een incidentele subsidie verleend worden. Het hoofddoel van deze regeling is voldoende publiek bij optredens krijgen en cultuurparticipatie bevorderen. 

Reclameborden plaatsen voor evenement
Het is mogelijk een activiteit of evenement aan te kondigen via sandwichborden. Deze borden staan vast aan 60 lantaarnpalen in Soest en Soesterberg.
Voor culturele evenementen in Soest en Soesterberg kan van deze mogelijkheid gratis gebruik worden gemaakt. Het is zaak uw evenement tijdig door te geven i.v.m. beschikbaarheid van de borden / route en lopende reserveringen. Ook dient er te worden afgestemd hoe uw drukwerk aangeleverd wordt. 
De reclame-exploitatie van deze 2-zijdige evenementenreclameborden (A0-formaat) rondom lichtmasten is uitbesteed aan:
Driehoekbuitenreclame Benelux B.V.
Tel: (013) 518 19 03 

Vrijwilligersverzekering
Doet u vrijwilligerswerk? Bijvoorbeeld als vrijwilliger van een buurtcentrum of als buddy van zwaar zieke mensen? Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, het brengt ook risico's met zich mee. 

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur