plectri

facebook-icontwitter-iconinstagram-icon

Zoek je extra financiering voor je project? Op deze pagina vind je een overzicht van de diverse cultuurfondsen. Mis je een fonds, dan horen wij dat graag!

Landelijkse cultuurfondsen
Provinciale cultuurfondsen
Lokale fondsen 
Banken

Landelijke cultuurfondsen

Bankgiroloterijfonds
Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven.

Fonds voor cultuurparticipatie
Het fonds voor cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Ze geven subside aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Cultuur maakt iedereen. :

Samen cultuurmaken 2022 - 2024.

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren. Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Erfgoed maken vanaf maart 2022.
De komende jaren biedt het Fonds met de subsidieregeling 'Erfgoed maken' ondersteuning aan projecten op het gebied van erfgoedparticipatie en –educatie. Activiteiten waarin mensen gezamenlijk immaterieel erfgoed beoefenen, zich samen vrijwillig inzetten voor beheer, behoud, ontwikkeling en doorgifte van erfgoed, en met elkaar leren over en door sporen uit het verleden.

buiten verhalen vertellen2

 

Fondsen voor ouderen  Hier vind je een overzicht van fondsen die projecten voor en door ouderen ondersteunen. 

Prins Bernhard cultuurfonds
Het fonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent. Ook geven ze particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Vanaf januari 2022 start het Cultuurfonds Caribisch gebied.Dit fonds bestrijkt hetzelfde terrein als het Nederlandse Cultuurfonds.
Het fonds heeft  fondsen op naam onder haar beheer. Bij een aanvraag kijken ze ook of het project bij zo’n fonds in aanmerking voor financiering komt. 

VSBfonds
Het fonds steunt iedereen die actief mee witl doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten. Met projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. Of met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen. Zo versterkt VSBfonds een samenleving waarin we samen redzaam zijn en het prettiger leven is. Het gaat hierbij om sociale en culturele initiatieven. Voor maatschappelijke betrokken studenten is er een VSBfonds studiebeurs om in het buitenland te studeren. 

naar boven

Provinciale cultuurfondsen                                                    

Boellaardfonds 
Het Boellaardfonds bevordert en stimuleert goede condities voor het creëren van beeldende kunst in alle denkbare vormen. Daarbij richt het fonds zich op professionele beeldend kunstenaars in de stad en de provincie Utrecht. Ook loven ze een 2-jaarlijkse oeuvre prijs uit aan een professionele kunstenaar.

Carel Nengerman Fonds 
Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht. Het project moet gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur. Bij voorkeur ondersteunt het fonds kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte. 

Cultuurfonds Utrecht  
Dit fonds is onderdeel van het prins Bernhardcultuurfonds. Het prins Bernhardcultuurfonds heeft per provincie een eigen fonds dat voor deze specifieke provincie werkt. In grote lijnen volgt het provinciale fonds het landelijke cultuurfonds, maar ze kunnen wel wat afwijken. Het fonds heeft  fondsen op naam onder haar beheer. Bij een aanvraag kijken ze ook of het project bij zo’n fonds in aanmerking voor financiering komt. 

Cultuur Innovatiefonds 
Dit fonds van de Provincie Utrecht ondersteunt innovatieve ideeën om de culturele sector toekomstbestendig te maken. Ze bieden financiering en coaching aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken en uitvoeren van deze ideeën, waarbij ze hun geleerde lessen delen met elkaar en de sector. Begeleiding, financiering en kennisdeling zijn bij het fonds altijd met elkaar verbonden.

Fentener van Vlissingen Fonds Het fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies en de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs kunst -en cultuurprojecten, zowel voor amateurs als professionals in de provincie Utrecht. 

dans2

KF Heinfonds 
Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken en dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunen ze bijzondere initiatieven en individuen met giften, advies, prijzen, beurzen en opdrachten. Bovendien brengen ze waardevolle projecten graag breed onder de aandacht en denken ze mee hoe samenwerking een initiatief kan versterken.

Stichting Mien van 't Sant Fonds 
Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven in de provincie Utrecht en de Vijfherenlanden. De stichting tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen van plaatselijke evenementen zoals lezingen, voordrachten, concerten, exposities, uitvoeringen en dergelijke.

naar boven

Lokale fondsen

Fonds voor Soest Fonds voor Soest is van en voor Soesters en bedoeld om kleinschalige projecten financiële steun te verlenen. Passende projecten dragen bij aan een betere leefomgeving, cultuur, onderwijs, gezondheid, natuur, sport of veiligheid. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van inwoners en onderlinge verbondenheid. 

Haringparty Soester zakenkring,  De haringparty is een initiatief van Koninklijk Horeca Nederland in samenwerking met de Soester Zakenkring. De opbrengst van de veiling van de jaarlijkse Haringparty wordt gebruikt om goede doelen te ondersteunen. Goede doelen die ook in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage uit de Haringparty-opbrengst, kunnen zich aanmelden bij de Soester zakenkring.

de zingende kok2

Lions club  Zij organiseren evenementen om fondsen te werven voor de door hun gesteunde lokale of regionale goede doelen. De regio Eemland beslaat Soest, Baarn en Eemnes. 

Lions club Soestdijk  Als doel heeft deze Lions club om een positieve bijdrage te leveren aan de mens en de natuur binnen de directe woon- en leefomgeving. Bij voorkeur helpen zij lokale organisaties, waarbij naast het ondersteunen met geld, zij ook een fysieke bijdrage leveren. De regio Soestdijk beslaat Soest, Baarn en Bilthoven.

Rotery Soest Baarn Met hun wekelijkse loterij opbrengsten steunen wij lokale goede doelen, zoals Stichting Welzijn Ouderen Soest, de Duinkikkers, Hospice de Luwte, Stichting Inside the Same. 

naar boven

Banken  Een aantal banken doet aan lokale sponsoring. 

Rabobank Amersfoort-Eemland 
De Rabobank geloofd in de kracht van verenigingen, clubs en stichtingen; zij zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst.  Voor aanvragen van projecten in Soest/Soesterberg.

ABN AMRO 
Kunst en cultuur voor zo veel mogelijk mensen in Nederland toegankelijk maken: dat is het doel van ABN AMRO. Bovendien moedigen ze ondernemerschap in deze sector van harte aan. Om ook kleinere culturele instellingen te kunnen ondersteunen, is het ABN AMRO Cultuurfonds in het leven geroepen. 

naar boven

 

Uitgelicht

Het Jeugdfonds cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook bij individuele kunstenaars kunnen lessen worden gevolgd.

Een aantal kinderen en jongeren uit Soest heeft al veel plezier van dit fonds. Zij dansen bij balletstudio Sylvia of krijgen theaterles bij Idea. Anderen spelen vol overgave elektrische gitaar of trompet bij de Bachschool in Soest. 

De inkomensgrens van de ouders/verzorgers is 130 % van het sociaal minimum. Cursussen worden in 2022 helemaal vergoed. Meer hierover lezen. Bezoek  de website van het Jeugdfonds Cultuur of neem contact op met Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent Soest T 035 6095817 of, Jolanda Kamphuis, consulent Jeugdfonds Cultuur provincie Utrecht     T 06-54657969 

Cursusaanbieders kunnen hun aanbod voor kinderen en jongeren bij ons aanmelden Het Cultuurpunt onderhoudt een speciale cursusgids waar het aanbod in staat voor kinderen en jongeren die gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur.

  logo cultuur